Integritetspolicy enligt GDPR

Om du just klickat ”Ja, tack” på GDPR-knappen säger vi tack.
Tack för att du även i fortsättningen vill veta mer om Mediekompaniet och om vår bransch.
Du finns nu även i fortsättningen vårt register.

Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss:

Mediekompaniet kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Mediekompaniet kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här. Mediekompaniet kommer att behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn
 • Företag (i förekommande fall)
 • Organisationsnummer (i förekommande fall)
 • Adress
 • Mobil- och andra telefonnummer
 • E-post
 • Skypenamn och andra eventuella namn för kontakt på SoMe.

Om du kontaktar Mediekompaniet, lagrar vi i vissa fall korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar oss igen.

Laglighet i behandlingen
Mediekompaniet kommer att:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Mediekompaniet informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera alla dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Mediekompaniet i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling
Mediekompaniet samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har gett ditt samtycke. Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Mediekompaniet, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattning som är nödvändig för att uppfylla Mediekompaniets åtaganden enligt det aktuella avtalet. Mediekompaniet kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Mediekompaniet är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår sajt, samt för att sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen. Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till din dator via webbläsaren och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Säkerhet
Mediekompaniet säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada. Mediekompaniet använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsansvarig, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna policy
Mediekompaniet förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Mediekompaniets webbplats.

Kontaktinformation:
Mediekompaniet Närhet HB
Drottninggatan 25
105 31 Stockholm
08-545 199 00
info@mediekompaniet.com

 

Vill du veta mer? Kontakta mig: